Duurzaamheid rode draad in 2017

Door admin,

Sporthuis Bunnik is in 2017 nauw betrokken geweest bij veel duurzaamheidsinitiatieven. Dat heeft er in 2017 toe geleid dat op verschillende sportcomplexen in alle woonkernen led-verlichting is geplaatst. Naast de nieuwe zuinige ketels en led-verlichting in en rond de gebouwen die het Sporthuis beheert, zijn grote stappen gezet. Dat is te lezen in het Maatschappelijk Verantwoordingsverslag 2017 van Sporthuis Bunnik.

 

10 jaar voor de sport

Het Sporthuis bestond in 2017 alweer tien jaar en is voor de sport in Bunnik niet meer weg te denken. Het verslag geeft een mooi beeld van de prestaties van de stichting in 2017 op het gebied van onderhoud op de complexen en geeft een indruk van de bezetting van zalen en sportparken. Zo is in dit jaar de grote opknapbeurt van sportpark Tolhuislaan afgerond. Daarnaast is er aandacht voor de rol in het Dorpshuis, MFA de Kersentuin en het Kwartier. De rol als facilitaire organisatie is weer verder gegroeid.

 

Oproep aan de politiek

Buiten de duurzaamheidsinvesteringen wordt in het verslag aandacht besteed aan veldrenovaties en investeringen in gebouwen en terreinen. Zo zijn in de zomer de verhardingen bij de kleedkamers van Bunnik 73 vernieuwd. Ook het succes van Bunnik Beweegt heeft een plek gekregen in het verslag. Als initiatiefnemer en werkgever van de buurtsportcoaches heeft de stichting hierin een belangrijke rol.

Het verslagjaar was heel succesvol voor de stichting. Toch zijn er ook zorgen over de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente. Voorzitter Ruud van Hilten doet een oproep aan de politiek: “Wij sluiten onze ogen niet voor zorgwekkende ontwikkelingen bij veel verenigingen die, naast de bezetting van hun kader, veel moeite hebben om hun ledental op peil te houden. Van Sporthuis Bunnik mogen verenigingen verwachten dat wij daar op onze manier bij helpen. Wij roepen de politiek én in het bijzonder de nieuwe coalitie op daar oog voor te hebben: koester de vrijwilligers die in onze ogen onmisbaar zijn om die vitaliteit in Bunnik te waarborgen. Daar is ook een vitaal Sporthuis voor nodig.” Klik hier om de pdf te downloaden.

 

Bij de foto:

Nieuwe led-verlichting op de sportparken betekenen grote energiebesparingen voor de verenigingen.

 

 

Noot: niet voor publicatie. Heeft u naar aanleiding van dit persbericht nog vragen, neem dan contact op met Arnold Wagemakers voorzitter Sporthuis (06 – 2741 2906).

 


Expositie in het Dorpshuis

Door admin,

Terug van weg geweest is Jaap Jongejans met zijn schitterend aquarellen. In het oude Dorpshuis heeft hij al eens een expositie gehad.

Jaap Jongejans werd geboren in Den Helder op 11 november 1936. Hij werd opgeleid tot onderwijzer en behaalde naast de onderwijzersakte, ook bevoegdheden voor voortgezet onderwijs, in tekenen en handvaardigheid. Daarna schilderde hij voor zijn plezier, maar ook jarenlang vrijwel niet. Hij werd schooldirecteur, studeerde verder en werkte vervolgens 23 jaar als onderwijsinspecteur in Utrecht.
Na zijn pensionering pakte hij de schilderdraad weer op als hobbyschilder.

Jaap schildert vele uiteenlopende onderwerpen, maar vooral landschappen en schepen. In het bijzonder de traditionele klipper, aken en tjalken van de “Bruine Vloot”, in Enkhuizen en Hoorn. Dat is geen toeval.

 

De jongste zoon van Jaap en zijn vrouw Jane, is al jarenlang schipper op deze grote zeilklippers en schoeners.
Jaap maakte veel schilderijen in opdracht. Zowel van zeilschepen als bijvoorbeeld van markante boerderijtjes of landhuizen. De techniek is vooral aquarel, met acryl accenten. Meest zeer herkenbaar naturalistisch.

In het Dorpshuis liggen ook prijslijsten van de schilderijen.


AVG privacywetgeving: ga er mee aan de slag!

Door admin,

Is uw sportvereniging al klaar voor de AVG? Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook sportverenigingen moeten hieraan voldoen. Nog maar weinig verenigingen zijn hier actief mee bezig. Het is een complex vraagstuk voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van groot belang hiermee aan de slag te gaan. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors. 

Wat gaat er gebeuren? De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

Is niets doen een optie?

Niets doen is geen optie. Sportverenigingen moeten kunnen aantonen dat ze op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens. De boetes die geriskeerd worden zijn hoog. De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld.

Hoe wordt mijn vereniging AVG-proof?

NOC*NSF heeft in samenwerking met een groot aantal sportbonden en de Stichting AVG een stappenplan ontwikkeld. Het (online) stappenplan voor sportclubs is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Met het doorlopen en invulling van deze tool ontwikkel je een privacy protocol voor uw vereniging.

Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Sportverenigingen die zijn aangesloten bij één van onderstaande sportbonden kunnen via de eigen bond een toegangscode verkrijgen voor het (online) stappenplan van de Stichting AVG.

Overzicht deelnemende bonden op 21-2-2018*

Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen de vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. NOC*NSF, VSU en de deelnemende bonden zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan. Meer informatie vindt u op de website van de vereniging: https://avgverenigingen.nl/

 


Sporthuis plaatst led-verlichting bij Aurora

Door admin,

Langs het trainingsveld van S.V. Aurora in Werkhoven plaatst Sporthuis Bunnik deze week nieuwe veldverlichting. Tijdens de winterstormen was een van de lichtstralers afgebroken. Dat leverde nog geen gevaar op, maar actie was wel vereist. Onderzoek wees uit dat de masten langs het veld, inmiddels meer dan dertig jaar oud, corrosieschade hadden. Daarom heeft Sporthuis Bunnik de gemeente Bunnik geadviseerd om alle masten te vervangen. Omdat de gemeente inzet op verduurzaming, ging datzelfde voorstel gepaard met het advies om de traditionele lampen tegelijk door led te vervangen. Dat advies is, met een raadsbesluit, gevolgd zodat het veld nu voorzien wordt van led-verlichting.

 

Sportfaciliteiten geheel vernieuwd

Voor komende zomer staat de renovatie van het trainingsveld gepland Daarmee wordt een driejarig project, waarbij alle sportfaciliteiten zijn vernieuwd, afgerond. Twee jaar geleden is het hoofdveld hoogwaardig gerenoveerd. Tegelijk heeft Sporthuis Bunnik alle verhardingen en hekwerken op het sportpark vernieuwd en waar nodig vervangen. Daarbij is ook veel aandacht besteed aan de afwatering, zodat bij veel regenval de – ondergrondse – kleedkamers niet meer onder lopen. Door een investering van de vereniging zijn de nieuwe leunhekken langs veld 1 uitgevoerd met staafmatbespanning zodat honden niet zo gemakkelijk meer op het veld kunnen. Veld 2 is afgelopen zomer gerenoveerd en onlangs voorzien van led-verlichting om de trainingscapaciteit voor de vereniging te vergroten. Dit jaar wordt daar, aan de kant van de weilanden, nog een leunhek geplaatst. Beide speelvelden zijn inmiddels voorzien van een geïntegreerde beregeningsinstallatie. Daarvoor is twee jaar geleden ook het pompsysteem vervangen. Eerder werden al het asfaltpad vernieuwd en de parkeerplaats opgeknapt.

 

Verenigingsinzet

Deze verbeteringen zijn door Sporthuis Bunnik in nauw overleg met de vereniging uitgevoerd. Dat leidde ertoe, dat verschillende zaken net even iets anders zijn uitgevoerd, zodat ze beter aansluiten bij de wensen van de club. Die betrokkenheid van leden en bestuur leidde ertoe, dat het eindresultaat nog beter was. Zelf hield de vereniging zich ook niet onbetuigd, het afgelopen jaar is de kantine verbeterd en is geïnvesteerd in duurzame aanpassingen. De zonnecellen op het grote dakvlak zijn daarvan het meest zichtbare bewijs. Al met al is het complex van S.V. Aurora daarmee in drie jaar tijd omgebouwd tot een hoogwaardig complex met goede sportfaciliteiten.


Sporthuis in 2018: mooie onderhoudsklussen

Door admin,

Sporthuis in 2018: mooie onderhoudsklussen

Het jaar 2018 begon voor Sporthuis Bunnik met een tegenvaller. Veel eerder dan verwacht moest in de Rijnzaal de verwarmingsketel vervangen worden. Om van de nood een deugd te maken, is de nieuwe ketel uitgevoerd met een systeem om deze op afstand te kunnen bedienen. Naast het dagelijkse werk is het onderhouden en eventueel vervangen van installaties een belangrijk onderdeel van de taken die Sporthuis Bunnik uitvoert om het sporten in onze gemeente leuk te houden.

Nieuwe sportvloer

Het komende jaar staan er verschillende grote projecten op stapel. In sporthal de Lindenhof wordt in het voorjaar een nieuwe sportvloer aangelegd. Tegelijk worden alle vloerpotten om attributen in vast te zetten (netten, doelen en dergelijke) vervangen. Hierdoor is de zaal ongeveer drie weken niet bruikbaar, waarvan er twee in een schoolvakantie vallen. De gebruikers zijn daar al over geïnformeerd.

Duurzaam investeren

Op drie sportparken hebben we in 2017 LED-verlichting geplaatst. Verschillende andere installaties die wij de afgelopen jaren hebben vervangen kunnen we op afstand bedienen. Dat draagt bij aan een slim en duurzaam gebruik. Op de Rijnzaal in Bunnik gaan we dit jaarzonnepanelen plaatsen, waarvoor wij een stimuleringssubsidie van de gemeente hebben ontvangen. Ook worden daar het komende jaar enkele ramen vervangen. Daarnaast wordt er schilderwerk uitgevoerd. Schilderen gaan we ook doen bij de Irenezaal. Daar wordt tegelijk de hemelwaterafvoer verbeterd.

Renovaties

In samenwerking met de gemeente pakken we in 2018 ook enkele sportvelden aan. Bij Bunnik 73 wordt het tweede veld gerenoveerd en omgebouwd naar een wedstrijd-trainingsveld. Tegelijk wordt daar de beregening in het veld verder afgemaakt, vorig jaar was daar  al – per ongeluk een jaar te vroeg – een start mee gemaakt. Ook is daar dit jaar aandacht voor het dak van de kleedkamers. Daar is in de gevels scheurvorming ontstaan door een constructiefout bij het vervangen van het dak een aantal jaar geleden.

Bij Aurora wordt komende zomer het trainingsveld gerenoveerd en voorzien van beregening in het veld. Daar beoordelen we tegelijk of dat veld weer teruggebracht kan worden naar de oorspronkelijke afmetingen door kritisch te kijken naar het groen er omheen. Met de vereniging zijn we in gesprek over het omheinen van veld 2 omdat men veel last heeft van hondenpoep van honden die daar worden uitgelaten. Ook bij SV Odijk zal er een veld gerenoveerd worden, welk veld dat wordt, is nog afhankelijk van de realisatie van een kunstgrasveld door de vereniging. Daarnaast wordt daar geïnvesteerd in een nieuwe beregeningspomp.


Graag gedaan!

Door admin,

Het Ireneplein is sinds vandaag een basketbalplek rijker. Het initiatief kwam van een aantal buurtbewoners die via Burendag een aanvraag hadden gedaan bij het Oranjefonds. Door samenwerking tussen buurtbewoners, het Oranjefonds en Sporthuis Bunnik is de basketbalplek gerealiseerd. Sporthuis Bunnik gaf toestemming om de basket op de Irenezaal te bevestigen. Dat niet alleen, want Marcel Miltenburg en Kees Veldhuizen van het Sporthuis hebben de basket ook nog voor de buurt veilig opgehangen. Als dankje mochten zij de basket mede onthullen.

Aangezien er al veel voor de jonge kinderen is op het Ireneplein, wilden we ook wat voor de oudere jongeren doen, aldus een buurtbewoner. Er wordt al goed gebruik gemaakt van de basketbalplek, door zowel jong als oud. Een jongere zegt: “Ik ben er echt heel blij mee. Nu kunnen we eindelijk wat anders doen op het plein.”


Sportpark Tolhuislaan toekomstbestendig

Door admin,

Vanaf 2008 is hard gewerkt aan de revitalisatie van Sportpark Tolhuislaan. Door de jaren heen zijn door gemeente Bunnik, de betrokken sportverenigingen en Sporthuis Bunnik de volgende verbeteringen en veranderingen gerealiseerd

2010

 • Beperkte renovatie drie grasvoetbalvelden Bunnik 73
 • Reinigen en opknappen asfaltvelden Celeritas

2011

 • Gehele renovatie hoofdveld Bunnik 73
 • Renovatie kleedkamers Bunnik 73

2012

 • Wegwerken achterstallig groenonderhoud
 • Nieuw locatie Celeritas (met nieuwe asfaltvelden)
 • Nieuwe locatie Les Boulettes

2013

 • Asfalteren dienstweg langs velden Bunnik 73
 • Aanpassing waterinstallatie kleedkamers Bunnik 73
 • Opening kunstgrasveld KV Midlandia

2014

 • Beheer en onderhoud groen en verhardingen overgedragen aan Sportshuis Bunnik
 • Aanleg eerste kunstgrasveld HC Krommerijn
 • Aanleg kunstgrasveld Bunnik 73

2015

 • Structureel onderhoud aan groen en verhardingen gestart met een renovatieslag
 • Renovatie tennisbanen Nienhof voorbereid
 • Vernieuwing waterhuishouding voorbereid
 • Trainingsveld Bunnik 73 omgebouwd tot wedstrijdveld

2016

 • Waterhuishouding uitgevoerd en afgerond
 • P-plaats gerealiseerd voor HC Krommerijn
 • Opknappen veld 3 Bunnik 73 voor gebruik in 2017 (ivm aanleg 2e veld HC Krommerijn)
 • Renovatie complex Nienhof (8 nieuwe tennisbanen, nieuwe hekwerken, verbeteren en vernieuwen verhardingen

Wethouder Eijbersen onthult plattegrond Tolhuislaan

Door admin,

Met de onthulling van een overzichtelijke plattegrond markeert wethouder Jorrit Eijbersen de afronding van de revitalisatie van Sportpark Tolhuislaan in Bunnik.

Zaterdag 30 september om 11.00 uur vindt deze festiviteit plaats aan de Tolhuislaan (ingang richting sportparken). Ruim tien jaar is er door gemeente, Sporthuis Bunnik en de verenigingen hard gewerkt om de verschillende accommodaties op het complex te verbeteren. Dat is zonder uitzondering gelukt. Midlandia, Celeritas, HC Kromme Rijn, Les Boulettes en Bunnik 73 hebben als verenigingen veel geïnvesteerd in fraaie en moderne sportvelden. BLTC De Niënhof deed dat al eerder en investeerde onlangs in led-verlichting.

Achterstallig onderhoud
Op het moment dat gemeente Bunnik het beheer van het complex aan Sporthuis Bunnik overdroeg in 2008, is afgesproken dat het achterstallig onderhoud zou worden weggewerkt. Dat is gecombineerd met een totale verbetering van de accommodaties. Jorrit Eijbersen: “De noodzaak was er, jaren geleden al. Toch is het goed dat we dit in stapjes hebben gedaan. Daardoor konden we goed inspelen op de wensen van verenigingen en de hogere eisen die nu eenmaal aan moderne sportcomplexen worden gesteld. Dat er nu zo’n geweldig complex staat is niet alleen de verdienste van de gemeente. De initiatieven van de verenigingen op het gebied van vernieuwing en innovatie samen met de professionaliteit van Sporthuis Bunnik, leidden tezamen tot dit resultaat.”

Toekomstbestendig
Die verbeteringen gingen heel ver. Kleedkamers zijn opgeknapt en vernieuwd, de Tolhuislaan opnieuw geasfalteerd en van nieuwe verlichting voorzien en sportvelden en tennisbanen grootschalig gerenoveerd. Afgelopen jaar is op het complex de gehele waterhuishouding aangepakt. Afvoer van regenwater en aanvoer van water om banen en velden te besproeien, gebeurt nu met oppervlaktewater uit de Krommerijn. Daarvoor is meer dan 800 meter aan- en afvoerleiding aangelegd. Zo zijn er nog veel meer onzichtbare voorzieningen getroffen die sporten op dit mooie landelijk ogende complex nu en in de toekomst goed mogelijk maken. En het einde is nog niet in zicht. De komende weken wordt op veld 2 van Bunnik 73 led-verlichting geplaatst. Naast de zonnepanelen op het dak van hun kantine investeren ze daarmee ook in duurzaamheid. Verschillende andere verenigingen investeren op korte termijn in duurzaamheid. Op de website van Sporthuis

Bunnik is een lijst te vinden van de veranderingen en vernieuwingen die in Bunnik zijn gerealiseerd. U vindt dit onder het tabblad accommodaties bij de informatie over Sportpark Tolhuislaan.

 [Bij de foto: De opening van het kunstgrasveld bij Bunnik 73 in 2014 was een belangrijke mijlpaal bij de opknapbeurt van sportpark Tolhuislaan].